Huishoudelijk reglement IJsclub Loosdrechtse Plassen

Artikel 1.

Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd IJsclub Loosdrechtse Plassen, hierna te noemen IJLP, is bij notariële akte opgericht op 10 januari 1903 en is gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 7 Maart 2014
 3. De vereniging stelt zich ten doel het ijsvermaak te bevorderen alles in de breedste zin des woord en wel langs wettige weg.

Artikel 2.

Leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  • gewone leden
  • jeugdleden
  • ereleden
  • leden van verdienste
 2. Gewone leden zijn degenen die voldoen aan de bij of krachtens deze statuten ten aanzien van het lidmaatschap gestelde vereisten en na aanmelding, overeenkomstig het daaromtrent bij deze statuten of nader bij reglement bepaalde in respectieve hoedanigheid zijn toegelaten.
 3. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
 4. Ereleden zijn zij die op gemotiveerde voordracht van het bestuur of van tenminste 25 leden als zodanig wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging gedurende meer dan twintig jaar per besluit van de algemene vergadering, te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. Leden van verdienste zijn zij die op gemotiveerde voordracht van het bestuur of van tenminste 25 leden als zodanig wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging gedurende tenminste 10 jaar zijn benoemd door besluit van de algemene vergadering te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 6. Gewone leden, Jeugdleden, Ere leden en Leden van verdienste hebben op vertoon van hun lidmaatschapkaart toegang tot de banen, zolang deze door het bestuur zijn opengesteld.

Artikel 3.

Lidmaatschap

 1. Over de toelating als lid beslist het bestuur in eerste aanleg. De secretaris geeft van het besluit tot het al dan niet toelaten binnen een week na ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk dan wel elektronisch kennis aan de betrokkene.
 2. Nieuwe leden betalen in de periode van 1 december t/m 15 maart boven het contributiebedrag een entreebedrag van 5,00 euro.
 3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 4. Jeugdleden, ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage.
 5. Oude leden, welke op grond van wanbetaling geroyeerd zijn, dienen hun achterstallige contributie van een jaar te betalen.
 6. Na betaling van de contributie ontvangt ieder lid een lidmaatschapskaart die strikt persoonlijk is en tevens dient als betaalbewijs. 
 7. De vorm en kleur van de lidmaatschapskaarten worden ieder jaar bepaald door de KNSB. De kaarten dienen voorzien te worden van handtekening, op de ijsbaan zichtbaar gedragen te worden en op verzoek van bestuur en/of gemachtigden getoond te worden.
 8. Het bestuur heeft het recht personen, die afwijken van deze bepalingen, van de banen te verwijderen en zo nodig als lid te royeren.
 9. Royement geschiedt eveneens als een lid een contributie achterstand heeft van een jaar.

Artikel 4.

Bestuur

 1. Bestuursleden worden gekozen in de Algemene Ledenvergadering, De meerderheid van het bestuur dient woonachtig te zijn in Loosdrecht gemeente Wijdemeren
 2. Niet ver- of herkiesbaar is een lid dat niet ter Algemene Ledenvergadering aanwezig is, tenzij hij is verhinderd door ziekte of andere bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het bestuur
 3. Het bestuur beslist omtrent de opening of sluiting van de banen en heeft voorts het recht de banen te ontruimen wanneer zij dit nodig acht. Het bestuur heeft bovendien het recht, in het belang van de goede orde, personen van terreinen te verwijderen of hen de toegang te ontzeggen. Het bestuur heeft het recht bijzondere maatregelen van orde te stellen
 4. De leden van het bestuur regelen onderling de werkzaamheden van secretaris, penningmeester en commissarissen. De voorzitter wordt, wanneer hij aftredend is, uit de bestuurleden door de Algemene Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen in functie gekozen. Bij ontstentenis van de voorzitter, secretaris of penningmeester neemt een der commissarissen zijn functie waar.
 5. De voorzitter leidt de algemene en bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter, secretaris of penningmeester neemt een der commissarissen zijn functie waar.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is beslissend.
 7. Het bestuur benoemt en ontslaat de vrijwilligers van de vereniging en stelt hun vergoedingen vast.

Artikel 5.

Vergaderingen

  1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  2. verslag van de secretaris over het afgelopen jaar
  3. verslag en toelichting penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
   Voorstellen voor de agendapunten kunnen op deze ledenvergadering door leden naar voren gebracht, in behandeling komen, mits door tenminste 25 leden ondertekend en voor tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of elektronisch bij de secretaris zijn ingediend.
  4. de benoeming door de leden van een commissie van 2 leden en 1 reserve tot het nazien van de boeken van het afgelopen verenigingsjaar. Deze commissie brengt haar rapport aan de algemene ledenvergadering uit. Door de goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering is de penningmeester voor het gehouden beheer gedechargeerd.
   1. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt bij convocatie en tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering met opgave van tijd en plaats, voor zover niet elders anders bepaald is.
   2. De beslissing omtrent alle voorstellen, alsmede elke verkiezing geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve wanneer in de statuten anders is bepaald.
   3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen personen, plaats.
   4. Voorstellen voor de agendapunten kunnen op deze ledenvergadering door leden naar voren gebracht, in behandeling komen, mits door tenminste 25 leden ondertekend en voor tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of elektronisch bij de secretaris zijn ingediend. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen
   5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt
   6. Hiervan kan worden afgeweken en kunnen kandidaten bij acclamatie gekozen of herkozen worden, indien niet conform de statuten en huishoudelijk reglement tegenkandidaten gesteld zijn.
   7. Stemmingen omtrent personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes.Hiervan kan worden afgeweken en kunnen kandidaten bij acclamatie gekozen of herkozen worden, indien niet conform de statuten en huishoudelijk reglement tegenkandidaten gesteld zijn..

Artikel 6.

Onvoorzien gevallen

In alle gevallen waarin niet door regeling bij deze statuten of bij reglement is voorzien, beslist het bestuur onder de verplichting, van een beslissing mededeling te doen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.