Pricacyveleid van IJsclub Loosdrechtse Plassen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJsclub De Loosdrechtse Plassen verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van IJsclub De Loosdrechtse Plassen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan IJsclub De Loosdrechtse Plassen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.0  Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  IJsclub De Loosdrechtse Plassen, Schouw 24, 1231 SH Loosdrecht, 06-25232854. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretariaat@ijlp.nl

2.0 Welke gegevens verwerkt IJsclub de Loosdrechtse Plassen en voor welk doel
2.1 IJsclub De Loosdrechtse Plassen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

2.2 IJsclub De Loosdrechtse Plassen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ijlp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
2.3 IJsclub De Loosdrechtse Plassen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

3.0 Bewaartermijnen
IJsclub De Loosdrechtse Plassen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.0 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft IJsclub De Loosdrechtse Plassen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 IJsclub De Loosdrechtse Plassen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen niet besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsclub De Loosdrechtse Plassen) tussen zit. IJsclub De Loosdrechtse Plassen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: E-Captain voor beheer van leden, donateurs, websites en overige boekhouding.
4.3 IJsclub De Loosdrechtse Plassen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IJsclub De Loosdrechtse Plassen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5.0   Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsclub De Loosdrechtse Plassen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ijlp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IJsclub De Loosdrechtse Plassen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6.0   Wijzigingen
6.1 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
6.2 IJsclub De Loosdrechtse Plassen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@ijlp.nl