Statuten IJsclub Loosdrechtse Plassen

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

IJsclub De Loosdrechtse Plassen, IJLP

ZETEL

artikel 2

Zij heeft haar zetel te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren.
De vereniging is opgericht op tien januari negentienhonderd acht
De vereniging is erkend door goedkeuring van haar statuten, laatstelijk bij koninklijk besluit van
zeven en twintig maart negentien honderd drie en zestig, nummer twee en zeventig.
Bij beschikking van de minister van Justitie de dato zeventien december negentienhonderd
negen en vijftig is de duur van de vereniging laatstelijk verlengd tot vijf oktober negentienhonderd negenentachtig. Op drie juli negentien honderd negen en zeventig is de vereniging aangegaan voor onbepaalde duur.

DOEL

artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel het ijsvermaak te bevorderen alles in de breedste zin des woord en wel langs wettige weg.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aanleggen van ijsbanen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Wijdemeren, overal waar zij dit geschikt en nodig vindt en door het organiseren en doen houden van ijswedstrijden en evenementen en
voorts door andere wettige middelen die op enigerlei wijze tot de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
b. de nodige accommodatie en materiaal aan te brengen en in stand te houden.

LEDEN

artikel 4

1. De vereniging kent:
a. Gewone leden
b. Jeugdleden
c. Ereleden
d. Leden van verdienste

Gewone leden zijn degenen die voldoen aan de bij of krachtens deze statuten ten aanzien van het lidmaatschap gestelde vereisten en na aanmelding, overeenkomstig het daaromtrent bij deze statuten of nader bij reglement bepaalde in respectieve hoedanigheid zijn toegelaten.

Jeugdleden zijn kinderen van leden en/of zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Ereleden zijn zij die op gemotiveerde voordracht van het bestuur of van tenminste vijfentwintig leden als zodanig wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging gedurende meer dan twintig jaar per besluit van de algemene vergadering, te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen, worden benoemd.

Leden van verdienste zijn zij die op gemotiveerde voordracht van het bestuur of van tenminste vijf en twintig leden als zodanig wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging gedurende tenminste tien jaar zijn benoemd door besluit van de algemene vergadering te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Waar in deze statuten over leden wordt gesproken, wordt daaronder verstaan de gewone leden, de jeugdleden, de ereleden en de leden van verdienste.
4. Als leden kunnen worden toegelaten de natuurlijke personen die:
A. De leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en
B. Instemmen met de doelstelling der vereniging.
3. Jeugdleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

artikel 5

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch en wel door indiening van een door betrokkene volledig in te vullen en te ondertekenen aanmeldingsformulier bij de secretaris.
3. Voor minderjarigen dient schriftelijk van de toestemming der wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
4. Over de toelating als lid beslist het bestuur in eerste aanleg. De secretaris geeft van het besluit tot het al dan niet toelaten binnen een week na ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk dan wel elektronisch kennis aan de betrokkene.
5. Bij weigering van toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering, al dan niet op verzoek van de betrokkene, alsnog tot toelating besluiten.
6. Omtrent aanmelding en toelating kunnen bij reglement nadere regels worden gegeven.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard tezijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

artikel 7

1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributie, sponsoring, rente van vermogen, erfenis, legaten en andere financiële bijdragen.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Jeugdleden, ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage.

RECHTEN JEUGDLEDEN

artikel 8

Behalve de overige rechten die aan jeugdleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

BESTUUR

artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf - en maximaal elf leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. Bestuursleden worden benoemd bij verkiezing door de algemene ledenvergadering. 3.. Als bestuurslid zijn verkiesbaar de natuurlijke personen die
a. lid zijn van de vereniging, en
b. meerderjarig zijn
c. bij reglement kunnen nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de woonplaats van bestuursleden. Een en ander behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 2.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijfentwintig leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig of meer leden moet minimaal een uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een dagelijks bestuur. Het maximaal aantal dagelijks bestuursleden bedraagt drie. In het dagelijks bestuur hebben in ieder geval de voorzitter en de penningmeester zitting.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP -SCHORSING

artikel 10.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allenijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Eenchorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit totontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door heteindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. wanneer het bestuurslid met ingang van een door hem te bepalen moment ontslag neemt
4. Een schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid.
5. Behoudens de in de voorgaande leden genoemde gevallen eindigt het bestuurslidmaatschap door:
a. overlijden, ondercuratelestelling, verklaring in staat van faillissement, aanvraag van surséance van betaling en benoeming krachtens enige wetsbepaling van een bewindvoerder voor het bestuurslid,
b. ophouden te voldoen aan de vereisten vermeld in artikel 11 lid 4
6. De algemene leden vergadering kan bij reglement nadere regels vaststellen omtrent onder meer de verkiezing, het aftreden, het ontslag, de maximale leeftijd en de schorsing van bestuursleden.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

artikel 11

1. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan. Andere taken worden eveneens door het bestuur verdeeld. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. De voorzitter van het bestuur wordt door de Algemene Leden Vergadering in functie gekozen uit de gekozen bestuursleden.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is beslissend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te bovengaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende dagelijks bestuursleden.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september van een daaraan volgend jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken word in ieder geval ondertekend door de voorzitter ,de secretaris en de penningmeester; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van  tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag of weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. Deze notulen worden in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering door deze Algemene Leden Vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris van deze bijeenkomst.

TOEGANG EN STEMRECHT

artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirantleden, ereleden en leden van verdienste. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid wel toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Het alsdan gemachtigde lid kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in een daaraan volgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Zij die een vergadering als bedoeld in artikel 16 lid 4 bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van ergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING

artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

artikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 21

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

ONVOORZIENE GEVALLEN

artikel 22

In alle gevallen waarin niet door regeling bij deze statuten of bij reglement is voorzien, beslist het bestuur onder de verplichting, van een beslissing mededeling te doen in de eerstvolgende algemene leden vergadering.

WAARVAN AKTE is verleden te Loosdrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.